Chinese Subbed

SUB
Episode 32
Wan Jie Du Zun 2nd Season
SUB
Episode 2
Nine Heavens Emperor God Season 3
SUB
Episode 2
Yuan Long 3rd Season
SUB
Episode 14
A Master Of Pints

A Master Of Pints

SUB Latest
SUB
Episode 13
Vanguard Dragon God

Vanguard Dragon God

SUB Latest
SUB
Episode 13
San Cun Renjian

San Cun Renjian

SUB Latest
SUB
Episode 210
Douluo Dalu 2nd Season
SUB
Episode 9
Chang Ye Kai Tuo Zhe
SUB
Episode 28
Ultimate Soldier

Ultimate Soldier

SUB Latest
SUB
Episode 13
Start Reborn A Thousand Time 2th Season
SUB
Episode 28
Doomsday Super System
SUB
Episode 62
Almighty Master

Almighty Master

SUB Latest
SUB
Episode 50
Wo Kao Chongzhi Dang Wudi
SUB
Episode 46
Xian Mu

Xian Mu

SUB Latest
SUB
Episode 31
First Class Taker Episode 51
SUB
Episode 52
Bing Huo Mo Chu

Bing Huo Mo Chu

SUB Latest
SUB
Episode 8
Wo Zai Xianjie Zheng Jifen
SUB
Episode 32
I AM Legend 2nd Season Episode 35